โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานบริการวิชาการ   
                                                                                            
 
 นายสมศักดิ์ มงคลธรวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

 
นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                
 นางสาวปิยะนุช ทิมคร
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ

 


 
 นายวิชกร วงษ์สุวรรรณ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาวพจน์ชนันท์ รอดเพชร
นักจัดการงานทั่วไป 
  นางสาวธันทิชา  ชะโลธาร
แพทย์แผนไทย
นางสาวกาญจนา บัวดอก
แพทย์แผนไทยชำนาญการ