บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานบริการวิชาการ

นายสมศักดิ์ มงคลธรวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวปิยะนุช ทิมคร

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ

นายวิชกร วงษ์สุวรรรณ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวธันทิชา ชะโลธาร

แพทย์แผนไทย

นางสาวธันทิชา ชะโลธาร

แพทย์แผนไทย

นางสาวพจน์ชนันท์ รอดเพชร

นักจัดการงานทั่วไป