บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายงานบริการวิชาการ                                                                                               

 ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวพัชรี  ประทุมแย้ม

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ

อาจารย์ 

 นางสาวปิยะนุช ทิมคร

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์

นายกัมพล  มะลาพิมพ์

อาจารย์

 นางสาวธันทิชา  ชะโลธาร

แพทย์แผนไทย

นางสาวพจน์ชนันท์ รอดเพชร

นักจัดการงานทั่วไป